Aktuálny čas: 01:04:51; Piatok 14.júna 2024

Sčítanie

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011) - niektoré vybrané výsledky obce Lipové

Obyvateľstvo v obci Lipové podľa veku a pohlavia (1)
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Vekové skupiny
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54
muži 83 3 3 2 7 5 4 7 2 7 8 8
ženy 76 1 4 1 3 5 8 1 4 7 9 6
spolu 159 4 7 3 10 10 12 8 6 14 17 14


Obyvateľstvo v obci Lipové podľa veku a pohlavia (2)
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Vekové skupiny
55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 95 - 99 100+ nezistené
muži 83 12 5 0 6 0 2 1 1 0 0 0
ženy 75 4 5 3 4 3 3 0 0 0 0 0
spolu 159 17 9 5 9 4 5 4 1 0 0 0


Obyvateľstvo v obci Lipové podľa národnosti
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Národnosť
slovenská maďarská česká moravská nezistená
159 126 24 5 1 3


Obyvateľstvo v obci Lipové podľa náboženského vyznania
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev Evanjelická cirkev augsburského vyznania Reformovaná kresťanská cirkev bez vyznania nezistené
159 57 52 9 35 6


Obyvateľstvo v obci Lipové podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
základné učňovské (bez maturity) stredné odborné (bez maturity) úplné stredné učňovské (s maturitou) úplné stredné odborné (s maturitou) úplné stredné všeobecné vyššie odborné vysokoškolské bakalárske vysokoškolské mag., inž., dokt. bez vzdelania nezistené
159 44 27 22 7 25 7 2 1 8 14 2


Obyvateľstvo v obci Lipové podľa materinského jazyka
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Materinský jazyk
slovenský maďarský český nezistený
159 123 28 5 3


Obyvateľstvo v obci Lipové podľa počítačových zručností
Obyvatelia s trvalým bydliskom v obci Počítačové znalosti
práca s textom práca s tabuľkami práca s elektronickou poštou (e-mail) práca s internetom
áno nie nezistená áno nie nezistená áno nie nezistená áno nie nezistená
159 69 85 5 65 87 7 71 83 5 77 77 5