Aktuálny čas: 07:55:33; Piatok 29.septembra 2023

Všetko spolu

Všetko spolu

  (počet dokumentov: 46)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Mzdy a personalistika3/2011Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií 19.09.201119.09.201101.10.201109.10.202018-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Sťažnosti a priestupky1/2011Zásady postupu pri vybavovaní žiadostí, návrhov, sťažností a iných podaní a objasňovaní priestupkov v podmienkach obce Lipové19.09.201119.09.201101.10.2011-16-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Sťažnosti a priestupky2/2011Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lipové19.09.201119.09.201101.10.2011-17-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Základné dokumenty obce2/2010Štatút obce Lipové19.08.201019.08.201001.09.2010-90-20/2010ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia5/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.2009-49-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia6/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.2009-49-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Sociálne veci3/2008Zásady sociálnej politiky obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.200913.12.201649-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo1/2008Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.200907.12.201549-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo001/2007 ÚČT.Spôsob vedenia účtovníctva14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo002/2007 ÚČT.Účtovný rozvrh obce Lipové14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo003/2007 ÚČT.Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo004/2007 ÚČT.Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo005/2007 ÚČT.Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku14.12.200714.12.200701.01.200826.07.200931-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo006/2007 ÚČT.Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku14.12.200714.12.200701.01.200826.07.200931-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo007/2007 ÚČT.Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo008/2007 ÚČT.Zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov14.12.200714.12.200701.01.200812.12.200831-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo009/2007 ÚČT.Zásady účtovania kurzových rozdielov14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo010/2007 ÚČT.Zásady účtovania odhadných položiek14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo011/2007 ÚČT.Zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF
Finančníctvo012/2007 ÚČT.Zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek14.12.200714.12.200701.01.2008-31-07/2007ikona súboru vo formáte PDF