Aktuálny čas: 01:19:42; Piatok 1.marca 2024

Ochrana drevín

Ochrana drevín

.


Počet správnych konaní:   1
Číslo spisu Dátum podania Dátum zverejnenia Žiadateľ Adresa žiadateľa Popis konania Územie (kde) Dôvod podania Tlačivo žiadosti
OcÚ Li 848/2020-002 Be19.11.202019.11.2020Ing. Juraj Nagy PhD.; PhDr. Marta NagyováJanka Alexyho 7, 841 01 Bratislavasprávne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znenív zastavanom území obce : parc. č. KN-C 109/2, záhrada k. ú. LipovéJedná sa o 2 ks orecha kráľovského, stromy sú choré čiastočne už suché a napadnuté vrtivkou orechovou. Vytvárajú nebezpečné prostredie pri pohybe pod nimi a ohrozujú stavbu pajtyikona súboru vo formáte PDF