Aktuálny čas: 00:33:44; Piatok 14.júna 2024

Pokyny k poskytovaniu informácie v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "zákon")

  1. Spôsob zriadenia povinnej osoby: Obec Lipové je právnická osoba, ktorá bola zriadená v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 (ikona súboru vo formáte PDF 474 KB) o obecnom zriadení 6. septembra 1990. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
  2. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie: Obecný úrad, Lipové č. 59, 946 14; Pondelok - Piatok 08:00 - 12:00, 12:30 - 14:30; písomne alebo osobne na uvedenej adrese alebo e-mailom na obec@lipove.sk alebo prostredníctvom elektronickej schránky obce Lipové naÚPVS, resp. telefonicky na +421 35 7796184, +421 917 196314.
  3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku: Miesto tam isto, lehoty sú zadefinované v zákone
  4. Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí a lehoty: Zadefinované v zákone
  5. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje: podľa požadovanej informácie...
  6. Sadzobník správnych poplatkov: Viď Zákon č. 145/1995 ikona súboru vo formáte PDF (1,91 MB) Z.z. o správnych poplatkoch a Príloha č. 11 SMERNICe č. 01/2020 (ikona súboru vo formáte PDF 173 KB) (Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).