Aktuálny čas: 11:06:39; Streda 24.júla 2024

Stavebné konanie

Stavebné konanie

  1. Dokumenty, ktoré sa venujú problematike drobných stavieb, stavebným úpravám, a najmä ich OHLASOVANIU:

    • VÝŇATOK k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  (ikona súboru vo formáte PDF 101kB)
    • VÝŇATOK k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác z vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ikona súboru vo formáte PDF   (61kB)
    • VÝŇATOK k pojmom: ohlásenie, drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce zo Zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ikona súboru vo formáte PDF   (134kB)
    • Metodika pre občanov - pokyny k žiadostiam o povolenie stavieb a ohláseniam k drobným stavbám a udržiavacím prácam ikona súboru vo formáte PDF   (159kB)

  2. TLAČIVÁ žiadosti o povolenie stavieb a ohlásenia k drobným stavbám a udržiavacím prácam:


Lipové

Na tejto stránke sa pracuje

This page is under construction