Aktuálny čas: 02:24:19; Sobota 2.decembra 2023

Všetko spolu

Všetko spolu

  (počet dokumentov: 46)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Finančníctvo001/2020 ÚČT.Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov09.10.202010.10.202010.10.2020-63-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Základné dokumenty obce3/2020Organizačný poriadok Obecného úradu v Lipovom30.09.202001.10.202001.10.2020-62-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika2/2020Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Lipové19.06.202019.06.202019.06.2020-61-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty01/2020SMERNICA č. 01/2020 Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.01.03.202001.03.202001.03.2020-64-08/2020ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2019Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad16.12.201917.12.201901.01.2020-35-05/2019ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty280/2019-002Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 280/2019-002 o registratúrnom poriadku28.06.201926.08.201901.07.2019-25-03/2019ikona súboru vo formáte PDF
Sociálne veci1/2018Komunitný plán 2018 - 202216.03.201829.03.201816.03.2018-90-17/2018ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2016 - 202209.10.201723.10.201709.10.2017-79-15/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2017O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lipové27.06.201710.07.201726.07.2017-70-14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia2/2017Trhový poriadok trhových miest na území obce Lipové27.06.201710.07.201726.07.2017-71-14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové13.06.201621.06.201601.07.2016-49-06/2016ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia5/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách07.12.201511.12.201526.12.2015-36-06/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia3/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 - Požiarny poriadok obce Lipové29.06.201529.06.201515.07.2015-19-04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o trhovom poriadku23.02.201524.02.201510.03.2015-09-02/2015ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty107/2014Program odpadového hospodárstva obce Lipové na roky 2011 – 201506.03.201410.03.201410.03.2014-82-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2014Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o odpadoch06.03.201410.03.201401.04.2014-79-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia2/2014Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o voľbách do Európskeho parlamentu - vyhradenie plôch na vylepenie volebných plagátov06.03.201410.03.201401.04.2014-80-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2013o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lipové18.03.201318.03.201302.04.2013-48-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Mzdy a personalistika4/2012Pracovný poriadok obce Lipové27.12.201201.01.201301.01.201329.02.201650-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Základné dokumenty obce1/2012Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lipovom a komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom20.04.201220.04.201220.04.2012-28-07/2012ikona súboru vo formáte PDF