Aktuálny čas: 09:13:41; Piatok 29.septembra 2023

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia  (počet dokumentov: 12)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Všeobecne záväzné nariadenia1/2019Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad16.12.201917.12.201901.01.2020-35-05/2019ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2017O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lipové27.06.201710.07.201726.07.2017-70-14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia2/2017Trhový poriadok trhových miest na území obce Lipové27.06.201710.07.201726.07.2017-71-14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové13.06.201621.06.201601.07.2016-49-06/2016ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia5/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách07.12.201511.12.201526.12.2015-36-06/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia3/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 - Požiarny poriadok obce Lipové29.06.201529.06.201515.07.2015-19-04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o trhovom poriadku23.02.201524.02.201510.03.2015-09-02/2015ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2014Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o odpadoch06.03.201410.03.201401.04.2014-79-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia2/2014Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o voľbách do Európskeho parlamentu - vyhradenie plôch na vylepenie volebných plagátov06.03.201410.03.201401.04.2014-80-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia1/2013o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lipové18.03.201318.03.201302.04.2013-48-11/2013ikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia5/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.2009-49-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF
Všeobecne záväzné nariadenia6/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lipové12.12.200812.12.200801.01.2009-49-12/2008/IIikona súboru vo formáte PDF